Silverware

View:
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 250-400 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 150-250 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 500-800 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 1000-2000 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 700-900 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 1300-1600 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 1000-2000 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 500-1000 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 200-300 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 600-1000 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 300-500 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 500-800 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 150-250 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 300-400 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-150 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 150-250 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-150 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 150-250 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 50-100 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 30/09/2023
Estimation: 100-200 euro
Auctionday: 1/10/2023
Estimation: - euro
Auctionday: 1/10/2023
Estimation: - euro