Voorwaarden Veiling

ALGEMENE en SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN
waaraan iedere deelnemer aan de veiling onderhevig is;
door het om het even welke manier deelnemen (in de zaal, via schriftelijk aankooporder, via telefoon, via LIVE-bidding) aan de openbare verkoop aanvaardt de koper de toepassing van onderstaande voorwaarden :

 1. De openbare verkoping geschiedt aan de meest biedende bij opbod, telefonisch of schriftelijk bod, tegen contante betaling tot 3.000 euro, met gecertificeerde bankcheque, overschrijving of met bankkaart. Alle kosten die de bank aanrekent voor een bankcheque of overschrijving zijn ten laste van de koper.  Wanneer er betaald wordt met een cheque zonder bankgarantie, dan behoudt DVC zich het recht de aangekochte goederen pas vrij te geven wanneer de cheque geïnd is.
  De toewijzingsprijs/hamerprijs wordt verhoogd met 27% kosten (voor de on-line-bieders komt er een extra kost bovenop van 4 of 5%, naargelang van het systeem dat zij gebruiken) en met een administratiekost van 3 euro per lot.
  Live-bieders of on-line-bieders zijn de bieders die thuis vanachter hun computer de veiling ‘live’ volgen en per computer meebieden. Zij dienen volledig geregistreerd te zijn ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de veiling van zaterdag, ten laatste op zondagmiddag voorafgaand aan de veiling van zondag en ten laatste op maandagmiddag voorafgaand aan die van de maandagavond.
  Aankooporders en aanvragen voor telefonische biedingen moeten bij DVC binnen zijn ten laatste op vrijdagmiddag (voorafgaand de veilingen van zaterdag en/of zondag) en op maandagmiddag voor de veiling van de maandagavond. Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-totstandkoming of verbreking van een telefoonverbinding, noch storingen aan het netwerk, geven aanleiding tot mogelijke schadevergoeding ten laste van DVC. DVC is eveneens niet verantwoordelijk voor vergissingen, die de geïnteresseerde/koper heeft vermeld op een aankooporder of aanvraag voor telefonisch bod.
  De mogelijkheid om schriftelijk of telefonisch te bieden en het ‘live’-bieden is een dienstverlening, die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van DVC nv met zich mee brengt.
  De kosten verbonden aan betalingen, die door klanten worden uitgevoerd op een andere manier dan door overschrijvingen via bank, zijn eveneens ten laste van de koper.
 2. Het eventuele volgrecht, verbonden aan bepaalde plastische werken is nog niet inbegrepen in die 27 % kosten. Het volgrecht is verschuldigd bij werken van hedendaagse kunstenaars, die nog in leven zijn of nog geen 70 jaar overleden zijn. Het volgrecht bedraagt 4 % en wordt gerekend vanaf een hamerprijs van 2.000 euro, en dat tot en met 50.000 euro; 3 % van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro tot en met 200.000 euro.
 3. De liefhebbers worden geacht de goederen voor de verkoop te hebben onderzocht en bekeken. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden onafgezien de beschrijving in de catalogus op papier en vooral onafgezien van wat tijdens de veiling door de veilingmeester is gezegd. DVC hoeft zich na de verkoop niet te verantwoorden indien mondeling tijdens de veiling de omschrijving van een lot in de catalogus werd herroepen en veranderd. Ieder verschil qua aard, hoeveelheid en/of benaming na de verkoop vastgesteld, brengt geen nietigheid van de verkoop met zich mee. Het staat de geïnteresseerde/koper immers vrij om tijdens de expositiedagen de staat van de goederen te controleren alsook de authenticiteit ervan na te gaan; tijdens de tentoonstellingsdagen verstrekt DVC naar best vermogen en weten (doch zonder enige garantie) (bijkomende) inlichtingen aan degene(n) die dit vragen.
  Bovendien belet niets de geïnteresseerde/koper om zelf een deskundige aan te stellen om tijdens de expositiedagen één of meerde loten te laten keuren en daaruit de nodige conclusies te trekken. Wat betreft plastische werken (schilderijen, sculpturen, aquarellen, grafiek) geeft DVC NV de kopers 8 dagen de tijd om de goederen te laten goedkeuren. Indien het schriftelijk bewijs gegeven kan worden dat het werk niet beantwoordt qua authenticiteit (ttz datering van het werk en/of signatuur van de kunstenaar) aan de door de veilingmeester afgeroepen beschrijving tijdens de veiling, dan wordt het goed terugbetaald door DVC, voor zover dat werk in dezelfde staat en toestand verkeert als bij de toewijs tijdens de verkoop. De terugbetaling beperkt zich evenwel enkel tot de betaling van de hamerprijs, vermeerderd met de geldende verkoopsvoorwaarden.Conditierapporten dienen ten laatste op vrijdagmiddag voor een weekendveiling of maandagmiddag voor een avondveiling, te worden aangevraagd. Bovendien belet niets de geïnteresseerde/koper om zelf een deskundige aan  te stellen om tijdens de expositiedagen één of meerde loten te laten keuren en daaruit de nodige conclusies te trekken.
 4. DVC is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch voor elke vorm van schade aangebracht aan de tentoongestelde goederen door de bezoekers tijdens de expositie of tijdens of na de veiling.
 5. De goederenafgifte gebeurt enkel na betaling van de goederen, ofwel onmiddellijk na de veiling (op zaterdag/zondag is dat omstreeks 18 uur; op maandag omstreeks 23 uur) ofwel op de op veiling volgende afhaaldagen.
 6. Bij niet-afhaling van de goederen op voorvermelde tijdstippen, worden de goederen op kosten van de koper gestockeerd (3 euro per lot per dag) en worden verwijlintresten aangerekend.  De aangekochte, niet-betaalde goederen kunnen na verloop van tijd opnieuw op veiling worden gebracht om aan de kosten de kosten van de stockage te voldoen. Deze verwijlintresten worden berekend volgens de wettelijke door de gerechtsdeurwaarders toegepaste normen. Indien de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of advocaat (ter aanmaning van betaling) vereist is, dan worden alle dienaangaande kosten doorgerekend aan de nalatige koper.
 7. Bij niet-betaling wordt of het principe van rouwkoop toegepast, m.a.w. het niet-betaalde goed wordt heropgeroepen, de oorspronkelijke koper moet het verschil in min bijleggen, doch kan geen aanspraak maken op het plus-verschil. De daaruitvolgende kosten worden doorgerekend aan de nalatige koper.
 8. Iedere koper wordt geacht voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk verantwoordelijk voor opdrachten, die hij uitvoert voor een andere persoon.
 9. De veilingmeester heeft het recht loten in te houden en biedingen van bepaalde personen te weigeren. Hij kan de volgorde van de verkoop wijzigen, loten samenvoegen, splitsen of laten wegvallen. In het geval er een limietprijs werd vastgelegd door de inbrenger/verkoper, heeft DVC nv het recht voor rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden.
 10. Tijdens de veiling is bij betwistingen de optredende gerechtsdeurwaarder/notaris bevoegd ; tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk.
 11. LET OP: indien er tijdens de veiling loten worden samengevoegd, dan worden die ‘prijs per lot’ vermenigvuldigd met het aantal samengevoegde loten verkocht
  (dus: hamerprijs vermenigvuldigd met het aantal samengevoegde loten)!
 12. DVC kan op vraag van de koper goederen thuis aanleveren mits betaling van de afgesproken transportprijs. DVC kan ook op verzoek van de koper goederen opsturen per post of per transportbedrijf (zie lijst met gegevens van verschillende firma’s), mits betaling van de afgesproken behandelings- en verzendkosten.
  In beide gevallen gebeurt dit op verantwoordelijkheid van de koper ; DVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de loten, veroorzaakt door het transport/verzending.
  Hieronder vindt u een lijst van transportbedrijven op wie men een beroep kan doen voor de levering aan huis of verzending naar het buitenland:
  ActiMovers, www.actimovers.be , tel.: +32 2 420 50 50 en/of +32 477 92 19 25, email: info@actimovers.be
  Magnus Movers, www.magnusmovers.be , tel.: +32 478 78 60 80 en/of +32 471 06 57 82, email: info@magnusmovers.be
  Embelco, www.embelco.be , tel +32 2 725 09 69, email: embelco@embelco.be
  ART on the MOVE, www.art-onthemove.be, tel.: +32 2 333 24 11, http://arexmo.be/aom/auction-purchases/
  Edet International (Paris), www.edetinternational.com, tel.: +33 1 48 59 11 73, email: info@edetinternational.com
  CrossTainer nv, www.crosstainer.com, tel.: +32 3 325 18 74, email: forwarding@gosselingroup.eu
  The British Shop, www.thebritishshop.co.uk, tel.: +44 1895 444 877, email: sales@thebritishshop.co.uk
  Eagle NV, www.eaglezeebrugge.com, tel.: +3250558855, email:warehouse@eaglezeebrugge.com
 13. De wijze van opbieding gebeurt als volgt:
 14. tot 300 € met 20 €
  van 300 € tot 700 € met 50 €
  van 700 € tot 2000 € met 100 €
  van 2000 € tot 5000 € met 200 €
  van 5000 € tot 7000 € met 500 €
  van 7000 € tot 20000 € met 1000 €
 15. Nadien met ongeveer 10%.
 16. ivm CITES-certificaten:
  uitvoer van ivoor is enkel nog mogelijk binnen Europa met het Europees CITES certificaat. Uitvoer van bewerkt ivoor of van objecten waar er ivoor in verwerkt zit naar een niet EU-land is enkel nog mogelijk voor muziekinstrumenten daterend van vóór 1975 mits er een vergunning is afgeleverd door de CITES-diensten.
 17. Alle geschillen in verband met de veiling, georganiseerd door DVC Auctions, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen of Gent (naargelang van waar de veiling doorging) ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor het geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze verkoopsvoorwaarden, prevaleert de Nederlandstalige tekst.