Lot 214

Lot: 214

DECOCK GILBERT (1928 – 2007) gouache : “Compositie” – 40 x 40 getekend en gedateerd 1993

20th Cent. Belgian abstract gouache – signed Gilbert De Cock and dated 1993

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 700-1200 euro

Artist

DE COCK GILBERT (1928 – 2007) (1)
DE COCK GILBERT (1928 – 2007) (1)